Prosíme všechny hrá?e a trenéry, aby po p?íjezdu k M?stské sportovní hale použili vstup ze strany velkého parkovišt? (ze strany od plaveckého bazénu). Vstup bude ozna?en. K dispozici budou t?i šatny pro ženy a t?i pro muže (na úrovni vstupu do haly – ženské vlevo, mužské vpravo od vstupu).

Nike Air Max Ltd White Blue, Nike Air Max Ltd Blue White Grey, Nike Air Max Ltd 3 - Men's White/blue Gaze/black/white | Y2k http://cs-oltchim.com/681-nike-air-max-ltd-white-blue-nike-air-max-ltd-blue-white-grey-nike-air-max-ltd-3-men-s-white-blue-gaze-black-white-y2k.html

Dále vás prosíme, abyste se neprodlen? akreditovali (akredita?ní místnost v chodb? na úrovni vstupu, vlevo od vrátnice – bude ozna?ena). Obdržíte visa?ky s p?íslušným ozna?ením  vaší role na M?R a požádáme vás o úhradu startovného ve smyslu propozic.  Doklady o úhrad? vám vystavíme podle vašich požadavk?.

V pátek a v sobotu bude tribuna situovaná vlevo (ve sm?ru pohledu od hrá?ských šaten) pro diváky, tribuna situovaná vpravo pro hrá?e. Na tribunu ur?enou divák?m se vstupuje p?es restauraci umíst?nou na opa?né stran? haly (vzhledem k šatnám). V pr?b?hu ned?lního finálového dopoledne bude ?ást obou tribun (v blízkosti šaten) vymezena pro hrá?e a v?tší prostor ponechán divák?m. D?razn? vás žádáme, abyste v pr?b?hu akce byli opatrní na své osobní v?ci a neponechávali je ležet voln? a bez dozoru. Stejn? tak vás prosíme, abyste cenné v?ci neponechávali v šatnách, i když bude samoz?ejm? zajišt?no jejich uzam?ení. Za p?ípadné ztráty nem?žeme nést zodpov?dnost a nejsme v tomto sm?ru pojišt?ni.

Ochozy obou tribun jsou pr?chozí do restaurace, která bude v provozu po celou dobu konání turnaje. V restauraci vyhradí provozovatel ?ást prostoru pro hrá?e, aby bylo možné zvládnout ob?erstvení v kratším ?ase. Pokud byste m?li zájem o snídan? (sobota, ned?le), oznamte to prosím p?i prezenci v akredita?ní místnosti.  

Na zápasy se m?žete p?ipravovat v odd?lené suterénní rozcvi?ovn?. Dostanete se do ní chodbou pod diváckou tribunou (bude ozna?eno).

 

Co vám nabízíme v pr?b?hu turnaje:

  •  Iontové nápoje zdarma (ob?erstvení bude umíst?no na hrací ploše v blízkosti vzdálen?jšího sestupu z hrá?ské tribuny - p?i pohledu od šaten)
  • Vyplétací servis za výhodných finan?ních podmínek (výplety Ashaway)
  •  Prodej badmintonového vybavení firmy RSL (stánek na ochozu divácké tribuny)
  •  Fyzioterapeutické služby spole?nosti MFK servis (více informací zde)

 

V blízkosti haly je umíst?n plavecký bazén, voln? p?ístupný ve?ejnosti. Podrobnosti viz webové stránky www.bazenslovany.cz.

 

P?edevším pro diváky bude ur?ená dovednostní sout?ž na vstupu do haly (od restaurace) a tipovací sout?ž. Nic ale nebrání tomu, abyste se jich v pr?b?hu M?R zú?astnili i vy.

A ješt? mali?kost týkající se spole?enského ve?era. Pokud pat?íte mezi ty, které TMK nominovala na ocen?ní v jednotlivých kategoriích (p?ehled viz níže), vyzvedn?te si na ploše haly v pr?b?hu páte?ního a sobotního programu ve sportovní hale volnou vstupenku. Na stejném míst? si vstupenky na ve?er mohou zakoupit ti, kte?í se ho cht?jí zú?astnit a nominováni nebyli.

 

                T?šíme se na vaši ú?ast a v??íme, že naše nabídka služeb vám p?ijde vhod.

                                               Za po?adatele M?R 2012

Milada Nováková

----------------------------------------------------------------------------------

Seznam nominovaných hrá??, hrá?ek a trenér?:

Koukal Petr, Fröhlich Jan, Florián Pavel, Ludík Milan, Bitman Jakub, Pavelková Zuzana, Gavnholt Kristína, Milisová Hana, Bášová Alžb?ta, Koukalová Dominika, Janá?ek Jaromír, Mendrek Adam, Šelong Vojt?ch, Valenta Bed?ich, Louda Jan, ?erná Lucie, Lajdová Tereza, Šikalová Denisa, Sv?tni?ková Monika, Osi?ková Markéta, Votava Radek, Koukal Petr st., Tobola Jan, Kroc Lukáš.